Стаття 109. Припинення діяльності виробничого кооперативу

Розділ II (ст. 55-131) - Глава 10 (ст.93-112)
138

Стаття 109. Припинення діяльності виробничого кооперативу

1. Виробничий кооператив за рішенням загальних зборів членів кооперативу може бути реорганізований у підприємства інших форм господарювання в порядку, визначе­ному статутом кооперативу відповідно до вимог цього Кодексу. 2. Виробничий кооператив ліквідується в загальному порядку ліквідації суб'єкта гос­подарювання, передбаченому цим Кодексом, з урахуванням такого: ліквідація виробничого кооперативу здійснюється ліквідаційною комісією, призна­ченою загальними зборами членів кооперативу, а у разі його ліквідації за рішенням суду-ліквідаційною комісією, сформованою відповідно до цього рішення; розпорядження землею виробничого кооперативу, що ліквідується, здійснюється в порядку і на умовах, передбачених земельним законодавством. Майно кооперативу, що залишилося після розрахунків з бюджетом та кредиторами, розподіляється між чле­нами виробничого кооперативу пропорційно вартості їх паю.

 

1. Реорганізація є способом як припинення діяльності виробничого кооперативу як юри­дичної особи, так і виникнення нових організаційно-правових форм суб'єктів господарюван­ня. Частина 1 коментованої статті присвячена регламентації лише добровільної реорганізації виробничого кооперативу за рішенням його загальних зборів і містить загальну норму, від­повідно до якої форми реорганізації, її підстави та порядок визначаються статутом виробни­чого кооперативу з урахуванням положень статті 59 ГК.

2. Як і всі інші підприємства, виробничий кооператив може припинити своє існування шляхом ліквідації. Ліквідація виробничого кооперативу відбувається на підставах і в поряд­ку, передбачених нормами статей 59—61 ГК з урахуванням особливостей, викладених у частині 2 статті, що коментується.

При добровільній ліквідації виробничого кооперативу ліквідаційна комісія п

ризначається загальними зборами кооперативу; якщо ж ліквідація не є добровільною, ліквідаційна комісія формується згідно з рішенням суду.

Правова доля землі виробничого кооперативу у випадках його ліквідації визначається за нормами земельного законодавства України.

Якщо у виробничого кооперативу після розрахунків з кредиторами залишилося майно, то воно розподіляється між його членами пропорційно вартості їх паю.

 

< Попередня   Наступна >