Головна

О.С. Мазур ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО УКРАЇНИ 2005


Тема 3. Зобов'язання зі страхування

Анотація

Види та форми страхування. Страхові правовідносини. Страховик. Страхувальних. Основні страхові поняття: ; страховий інтерес, страховий ризик, страховий випадок, страхова сума, страхове відшкодування, страхова оцінка, страховий платіж. Поняття договору страхування. Права та обов'язки сторін. Виконання страхових зобов'язань. Добровільне страхування та його види. Види обов'язкового стра- .$ хування.

Література

1. Цивільний кодекс України: Офіційне видання. — К.: Атіка -12003, —  416 с

2. Бірюков І.А., Заїка Ю.О., Підопригора О.О. Цивільне праваУкраїни: Курс лекцій. — К.: НАВСУ, 2001.

3. Дзера О.В., Кузнецова Н.С. Цивільне право України. —;jКнига друга. — К., 2004.

4. Цивільне право України: Підручник // Є.О. Харитонов,   Н.О. Саніахметова. — К.: Істина, 2003. — 776 с

5. Закон України "Про страхування" від 07.03.1996 р.№ 85/96 ВР.

Матеріал для вивчення

Учасниками страхового зобов'язання, які пов'язані між с( правами та обов'язками, є, з одного боку, страховик, а з іншої страхувальник. Страховиками визнаються юридичні особи, які сі рені у формі акціонерних, повних, командитних товариств товариств з додатковою відповідальністю з метою здійснення стр; діяльності в Україні, а також одержали у встановленому порядку ліі зії на здійснення цієї діяльності.

Загальна частка іноземних юридичних осіб та іноземних громї. у статутному фонді страховика має не перевищувати 49 відсотків!

Предметом безпосередньої діяльності страховика може бути лиі страхування, перестрахування і пов'язана з ними фінансова діяльній Іншими видами діяльності страховик може займатися лише у виш передбачених чинним законодавством.

В Україні серед страхових об'єднань одне з перших місць займі Національна акціонерна страхова компанія „Оранта". Вона здійсш на території України:

236

а) усі види державного обов'язкового страхування майна підпр

иємств, організацій і громадян, добровільного особистого й майновогострахування, а також інші види державного обов'язкового страхуваннявідповідно до чинного законодавства України;

б) проведення запобіжної та інвестиційної діяльності,  перестра-хувальних операцій, у тому числі в іноземній валюті;

в) розвиток ділового співробітництва Із страховими організаціямиІнших країн, ведення спільної страхової діяльності. З метою створенняумов для конкуренції у сфері страхової діяльності та підвищення якостістрахових послуг визнано за доцільне відмовитися від  монополіїдержави на страхову справу. Страховики можуть утворювати спілки,асоціації та інші об'єднання для координації своєї діяльності, захистуінтересів своїх членів і здійснення спільних програм, якщо їх утворенняне суперечить чинному законодавству України. Ці об'єднання не маютьправа безпосередньо займатися страховою діяльністю.

Об'єднання страховиків діють на підставі статутів І набувають прав юридичної особи після їх державної реєстрації. Державна реєстрація об'єднань страховиків проводиться в порядку, передбаченому для реєстрації страховиків. Орган, що здійснює реєстрацію об'єднань страховиків, у 10-денний строк з дня реєстрації повідомляє про це державному органові у справах нагляду за страховою діяльністю.

Страховики, яким дозволено займатися страхуванням відповідальності власників транспортних засобів за шкоду, заподіяну третім особам, та за умовами, передбаченими міжнародними договорами України щодо зазначеного виду страхування, повинні утворити Моторне (транспортне) страхове бюро, яке є юридичною особою, що утримується за рахунок коштів страховиків.

Договори морського страхування зі страхувальниками-резидентами і договори обов'язкового страхування пасажирів від нещасних випадків, Що виникають під час морського перевезення, укладаються страховиками, які визнані такими відповідно до законодавства України, одержали у встановленому порядку ліцензії на здійснення цього виду страхування і є членами Морського страхового бюро. Морське страхове бюро координує діяльність страховиків у галузі страхування морських ризиків та представляє їх інтереси у міжнародних об'єднаннях страховиків. Утворення Морського страхового бюро та його державна реєстрація здійснюються в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України (частини 3 і 4 ст. 242 Кодексу торговельного мореплавства).

Для випадків авіаційного страхування передбачається створення

237

Авіаційного страхового бюро (частини 2 і 3 ст. 103 Повітряного кодексУкраїни). ,,

З метою страхового захисту своїх майнових інтересів громад; та юридичні особи можуть створювати товариства взаємно

страхування.

Страховики здійснюють страхову діяльність через страхов»

посередників — страхових агентів та брокерів.

Страхові агенти ~ громадяни чи юридичні особи, які діютьімені та за дорученням страховика І виконують частину його страхоїдіяльності (укладення договорів страхування, одержання страховуплатежів, виконання робіт, пов'язаних з виплатами страхових cywjстрахового відшкодування). Страхові агенти є представниками Щховика і діють у його інтересах за комісійну винагороду на підстяідоговору із страховиком. 4

Страхові брокери — громадяни або юридичні особи, що за естровані у встановленому порядку як суб'єкти підприємницьі діяльності та здійснюють за винагороду посередницьку діяльність.! страховому ринку від свого імені на підставі брокерської угоди з особ« яка має потребу у страхуванні як страхувальник.

Перестрахові брокери — юридичні особи, що здійснюють за ві городу посередницьку діяльність у перестрахуванні від свого імені! підставі брокерської угоди зі страховиком, який має потребу! перестрахуванні як перестрахувальник.

Страхувальниками визнаються дієздатні громадяни або юрі особи, які уклали із страховиками договори страхування або € CTJ вальниками відповідно до законодавства України та які страх свій майновий Інтерес і вносять страхові платежі. Громадяни Укрг іноземці чи особи без громадянства, які постійно проживають в Укр мають право застрахувати себе або своє майно. Страхувальника майнового страхування, крім громадян, виступають кооператі орендні, колективні, приватні та Інші підприємства. Державні орп зації страхують закріплене за ними майно лише у випадках, зазначу

у законі.

Учасником зобов'язання за особистим страхуванням є застрсвана особа, в житті якої може трапитися подія, що породжує обов'астрахової організації виплатити їй (чи в разі її смерті іншій осЫстрахову суму. і

Застрахованою особою може бути як сам страхувальник, ТІ інша фізична особа. У договорах страхування дітей, страхування

238

шлюбу та деяких інших страхувальниками можуть бути батьки або родичі, опікуни чи піклувальники, а застрахованою особою — дитина, вік якої на день подачі страхувальником заяви про страхування не може перевищувати певної кількості років. Страхувальники мають право при укладенні договорів страхування призначати громадян чи юридичних осіб для одержання страхових сум або страхового відшкодування, а також замінювати їх до настання страхового випадку (ст. 985 ЦК України). Це договори на користь третьої особи.

Страхові правовідносини виникають та існують за наявності у страхувальника страхового інтересу, тобто тих імовірних збитків, яких він може зазнати внаслідок настання певної страхової події (загибель майна, смерть чи втрата працездатності тощо). Страховий ризик — це ймовірність настання певної події, у зв'язку з якою

проводиться страхування.

Від ступеня ймовірності настання певної страхової події залежать розміри страхових внесків з конкретного виду страхування. Страховий випадок — це передбачена законодавством або договором подія, з настанням якої виникає обов'язок страховика виплатити страхову суму чи страхове відшкодування страхувальникові або іншій третій особі (вигодонабувачеві). У момент виникнення страхового зобов'язання сторонам не відомо, настане чи не настане страховий випадок (наприклад, загибель врожаю від засухи, граду тощо). Проте у разі неминучості настання події сторони все одно не знають, коли саме вона настане. Однак це не означає, що договір страхування є угодою, укладеною з відкладальною умовою. У договорі страхування виникнення обов'язку страховика залежно від настання певної страхової події є неодмінною істотною умовою, що визначає суть страхування, тоді як відкладальна умова в інших угодах є випадковим

елементом.

До страхових подій належать: травма, одержана страхувальником внаслідок нещасного випадку, випадкове rocpe отруєння недоброякісними харчовими продуктами, загибель тварини від транспортної події, закінчення строку за договором страхування життя тощо.

Страховий платіж (внесок, премія) — плата за страхування, яку страхувальник зобов'язаний внести страховикові згідно з договором Добровільного страхування або з умовами обов'язкового страхування.

Страховий тариф — ставка страхового внеску з одиниці страхової суми за певний період страхування. Страхові тарифи при добровільній формі страхування обчислюються страховиком актуарно (математично)

239

на підставі відповідної статистики настання страхових випадків, а договорами страхування життя також з урахуванням величні інвестиційного доходу, яка повинна зазначатися у договорі страхуванні Конкретний розмір страхового тарифу визначається в договор страхування за згодою сторін (частини 2 і 3 ст. 10 Закону Україк „Про страхування").

Страхові внески страхувальник може сплачувати страховике одноразово (наприклад, у випадку страхування дітей) чи періодичні платежами. За договорами особистого або майнового страхуваї внески можуть сплачуватись громадянами:

а) безготівковим шляхом — через бухгалтерію підприємстваз рахунку по вкладу в ощадному банку;

б) готівкою — сплатою грошей страховому агентові чи поштоїпереказом. Розміри страхових платежів з окремих видів страхувгзалежать від страхової суми, строку страхування та Інших обстаї

Страхова оцінка — це визначення вартості майна з метою страхування. Так, страхова оцінка будівель, устаткування та іні майна сільськогосподарських підприємств визначається за баланеоі (інвентарною) вартістю за вирахуванням амортизації. У мез страхової оцінки встановлюється сума, на яку застраховане мг (страхова сума).

Страхова сума — грошова сума, в межах якої страховик ви відно до умов страхування зобов'язаний провести виплату відші вання при настанні страхового випадку. За договором особис страхування страхова сума визначається за угодою сторін або в ж тивному порядку. Виплати страхових сум за договорами особж страхування здійснюються незалежно від сум, які виплачу! одержувачеві за державним соціальним страхуванням, соціалі забезпеченням, і суми, що має бути йому сплачена як відшкодуі збитків. При страхуванні майна страхова сума встановлюється у м« вартості майна за цінами і тарифами, що діють на момент уклг договору, якщо Інше не обумовлено договором страхування чи умої обов'язкового страхування.

Страхове відшкодування — це грошова сума, яку виплі страховик за умовами майнового страхування при настанні страху випадку. Страхове відшкодування не може перевищувати стра оцінку і розмір збитків, яких зазнав страхувальник. Інші збитки жаються застрахованими, якщо це передбачено договором страхуЕ У разі, якщо страхова сума за договором майнового страхуваї

240

НІ4?кчою від страхової оцінки, страхове відшкодування зменшується у повідній пропорції, якщо умовами страхування не передбачено інше.

За згодою страхувальника предмет договору страхування може gyH застрахований за одним договором страхування кількома страховками (спіестрахування) з визначеням прав та обов'язків кожного 3 страховиків. За погодженням між співстраховиками і страхувальником одін із співстраховиків може представляти всіх інших співстраховиків У рідносинах зі страхувальником, залишаючись відповідальним перед нлМ У розмірах своєї частки (ст. 1005 ЦК України). Якщо майно застраховане у кількох страховиків і загальна страхова сума перевищує дійсну вартість майна, то страхове відшкодування, що виплачується уСіма страховиками, не може перевищувати дійсної вартості майна. При цьому кожен страховик здійснює виплату пропорційно розміру страхової суми за укладеним ним договором страхування.

Страховик має право перестрахувати частину ризику в іншої страхової організації. Перестрахування — це страхування одним страховиком на визначених договором умовах ризику виконання всіх або частини своїх обов'язків перед страхувальником у іншого страховика (перестраховика). Страховик, який уклав з перестраховиком договір Пр0 перестрахування, залишається відповідальним перед страхувальником у повному обсязі згідно з договором страхування (ст. 987 ЦК України).

Для забезпечення повноти страхового фонду, проведення профілактичних заходів та виконання обов'язків перед страхувальниками страховики намагаються застрахувати якомога ширше коло об'єктів. Максимальна їх кількість, яка може бути охоплена страхуванням, називається страховим полем.

Навантаження страхової премії — частина страхового платежу, що її використовує страховик на покриття видатків з ведення справи.

Франшиза — визначена договором або умовами страхування частина збитків, яку страховик не відшкодовує страхувальникові і яка припадає на страхувальника (наприклад, при страхуванні засобів транспорту).

Зобов'язання з добровільного страхування. Відповідно до установчих документів та одержаної ліцензії, страховики можуть здійснювати такі види страхування:

1) особисте — страхування життя; від нещасних випадків; медичнестрахування;

2) майнове — страхування засобів наземного, повітряного, водного

241

транспорту; страхування вантажів; інших видів майна; фінансові ризиків;

3) відповідальності;

4) перестрахування;

5) інші види страхування, визначені в ліцензії.Приблизний перелік видів добровільного страхування дається,

ст. 6 Закону України „Про страхування". До них належать такі вщ страхування:

— страхування життя;

— страхування від нещасних випадків;

— страхування здоров'я на випадок хвороби;

— страхування інвестицій;

— страхування засобів залізничного, водного, повітряштранспорту;

— страхування цивільної відповідальності власників наземнетранспорту та інші.

Види добровільного страхування, на які видається ліцензія, виз чаються згідно з прийнятими страховиком правилами (умовами) стрг вання зареєстрованими органом, уповноваженим здійснювати наш за страховою діяльністю.

За загальними правилами договір страхування є реальним, бо внесення першого страхового платежу він не набирає чинності, яі інше не передбачено умовами страхування. Він укладається у письмо формі шляхом видачі страхувальникові страхового свідоцтва (се\ фіката), а в морському страхуванні — поліса.

Поняття договору страхування визначено в ст. 979 ЦК Украї ст. 16 Закону України „Про страхування". Договір страхувач це письмова угода між страхувальником і страховиком, згідно з яі страховик бере на себе зобов'язання у разі настання страхового вИї ку виплатити страхову суму або відшкодувати завдані збитки у меї страхової суми страхувальникові чи іншій особі, визначеній стрі вальником, або на користь якої укладено договір страхування (н допомогу, виконати послугу тощо), а страхувальник зобов'язує! сплачувати страхові платежі у визначені строки та виконувати умови договору.

Для укладення договору страхування страхувальник ш страховикові письмову заяву за формою, встановленою страховш або іншим чином заявляє про свій намір укласти договір страхуваї Факт укладення договору засвідчується видачею страхового свідої

242

(поліса, сертифіката). Договір страхування має містити: назву документа; назву та адресу страховика; прізвище, ім'я, по батькові громадянина або назву юридичної особи — страхувальника та його адресу; зазначення об'єкта страхування; розмір страхової суми; вказівку на страховий ризик; розмір страхового платежу І строки його сплати; строк дії договору та порядок його зміни чи припинення; інші умови за згодою сторін або визначені актами цивільного законодавства; підписи сторін (ст. 16 Закону України „Про страхування").

Договір страхування — двосторонній, адже права та обов'язки мають обидві сторони договору — страхувальник і страховик. Страховик за договором страхування зобов'язаний:

1) ознайомити страхувальника з умовами і правилами страхування;

2) протягом двох робочих днів, як тільки стало відомо про настання страхового випадку, вжити заходів щодо оформлення всіх необхідних документів для своєчасної виплати страхової суми або страхового відшкодування страхувальникові;

3) при настанні страхового випадку виплатити страхову сумуабо страхове відшкодування у передбачений договором строк.Страховик несе майнову відповідальність за несвоєчасну виплату страхової суми шляхом сплати страхувальникові неустойки (штрафу, пені),розмір якої визначається умовами страхування або угодою сторін;

4) відшкодувати витрати, що їх зазнав страхувальник при настанністрахового випадку щодо запобігання або зменшення збитків, якщоце передбачено умовами договору;

5) за заявою страхувальника у разі проведення страховиком заходів щодо зменшення страхового ризику або збільшення вартості майнапереукласти з ним договір страхування;

6) тримати в таємниці відомості про страхувальника і його майновий стан, за винятком випадків, передбачених законодавчими актамиУкраїни.

Страхувальник за цим договором зобов'язаний:

1) своєчасно вносити страхові платежі;

2) при укладенні договору страхування надати страховикові інформацію про всі відомі йому обставини, що мають істотне значення дляоцінки страхового ризику, і надалі інформувати його про будь-яку зміну страхового ризику;

3) вживати заходів щодо запобігання та зменшення збитків,завданих внаслідок настання страхового випадку;

4) повідомити страховика про настання страхового випадку у

243

строк, передбачений умовами страхування. У договорі можуть такої передбачатися й інші обов'язки страхувальника (ст. 989 ЦК Україні ст. 21 Закону України „Про страхування").

Контрольні питання

J.   Визначте страхове правовідношення та його елементи.

2. Які особи можуть виступати сторонами в договорі страхувані

3. Які правові підстави можуть породжувати страхові зобов'язанні

4. Охарактеризуйте терміни „страховий ризик", „страховівипадок", „страхове відшкодування", „страхові платежі", „страховітариф", „страховий період".

5. Що являє собою договір страхування і які його істотні умовні

6. Який передбачений порядок укладання і припинення договорстрахування?

7. Які існують форми і види страхування?

8. В якому порядку здійснюється обов'язкове страхування?

9. Які виникають зобов'язання з добровільного страхування? :4

< Попередня   Наступна >
 
Авторизація
Пошук