Головна

О.С. Мазур ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО УКРАЇНИ 2005


МОДУЛЬ 2. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ З ВИКОНАННЯ РОБІТ ТА НАДАННЯ ПОСЛУГ

Тема 1. Договір підряду

Анотація

Поняття договору підряду. Види договору підряду. Відмінність підряду від інших договорів. Сторони в договорі підряду. Виконання підрядних робіт громадянином. Предмет договору підряду. Ціна. Строк. Права і обов'язки сторін. Організація роботи підрядчиком та його ризик. Права замовника під час виконання робіт. Виконання договору. Дострокове розірвання договору. Відповідальність сторін за порушення цих умов.

Література

1. Цивільний кодекс України: Офіційне видання. — К.: АтІка,2003. — 416 с

2. БІрюков І.А., Заїка Ю.О., Підопригора О.О. Цивільне правоУкраїни: Курс лекцій. — К.: НАВСУ, 200І.

3. Дзера О.В., Кузнецова Н.С. Цивільне право України. —Книга друга. — К., 2004.

4. Цивільне право України: Підручник // Є.О. Харитонов,Н.О. Саніахметова. — К.: Істина, 2003. — 776 с.

Матеріал для вивчення

За ст. 837 ЦК України за договором підряду одна сторона (підрядник) зобов'язується на свій ризик виконати певну роботу за завданням іншої сторони (замовника), а замовник зобов'язується прийняти й оплатити виконану роботу. Це консенсуальний, двосторонній та оплатний договір.

Закон не розкриває змісту робіт, які можуть виконуватися за договором підряду. За ЦК України, предметом договору підряду є матеріалізовані результати створення, перетворення, поновлення і навіть ліквідащі речей виробничого, споживчого та науково-культурного призначення. У змісті цієї статті не враховано особливості численних послуг, для яких характерна відсутність матеріалізованого результату. Сторонами у договорі підряду є підрядник і замовник. Підрядник — 4е особа, яка бере на себе обов'язок виконати замовлену роботу

217

(послуги), а замовник г— це особа, що замовляє виконання пеі роботи (послуги), беручи на себе обов'язок прийняти й оплатит результат.

Договірними сторонами можуть виступати як юридичні

, та» фізичні особи. Підрядні роботи виконують спеціально створені цього підприємства (будівельні, будівельно-монтажні, у сфері по( тового обслуговування тощо), а також інші підприємства, що зайї ються виробничо-господарською діяльністю. Звичайно спеціалізої підприємства виступають як підрядники. Підрядник має право доручі виконання певної роботи третім особам — субпідрядникам.

Згідно зі ст. 838 підрядник має право, якщо інше не встановлю договором, залучити до виконання роботи Інших осіб (субпідрядниі залишаючись відповідальним перед замовником за результат Ь роботи і у цьому разі підрядник виступає перед замовником генеральний підрядник, а перед субпідрядником — як замовник.

Підрядні відносини безпосередньо врегульовано статтями 831 874. Норми цих статей мають загальний характер, тому щодо окреї видів договору підряду, яким властива специфіка, можуть прийматї спеціальні нормативні акти. У ЦК України різновидами підряду визна побутовий підряд, будівельний підряд, підряд на виконання науке пошукових та дослідно-конструкторських робіт. Крім того, у ЦК Украї виділяється окрема категорія договорів про надання послуг. За договором одна сторона (виконавець) зобов'язується за завдані іншої сторони (замовника) надати послугу, яка споживається у прої вчинення певної дії або бездіяльності, а замовник зобов'язуєте оплатити виконавцеві зазначену послугу, якщо інше не передбаче договором (статті 901-1010). Правила цих статей щодо надання пос можуть застосовуватися до договорів перевезень, транспорт експедиції, зберігання, доручення. Саме ці договори ЦК України ВИЗЇ договорами про надання послуг.

Верховна Рада України прийняла Закон України „Про операції давальницькою сировиною в зовнішньоекономічних відносинах' 15 вересня 1995 р. Відповідно до ст. 1 цього Закону, операціямі давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах маї вважатися „операції з переробки (обробки, збагачення чи викорї тання) давальницької сировини незалежно від кількості замовники виконавців, а також етапів (операцій) з переробки цієї сировиі ввезеної на митну територію України (чи закупленої іноземні замовником за іноземну валюту в Україні) чи вивезеної за її

218

метою одержання готової продукції за відповідну плату". Розрахунки за переробку, обробку, збагачення чи використання давальницької сировини можуть здійснюватися у грошовій формі шляхом виділення частини давальницької сировини чи готової продукції або з використанням трьох форм одночасно за згодою замовника І виконавця (ст. 6 Закону). Даний закон установлює також особливий порядок ввезення на митну територію України давальницької сировини, порядок реалізації готової продукції на території України та ін.

Переробка давальницької сировини досить широко застосовується в аграрному секторі економіки, нафтопереробній промисловості та деяких інших сферах виробництва. Характерною рисою цих відносин є те, що в усіх випадках власниками давальницької сировини, переданої на переробку, та виготовленої з неї готової продукції є замовники, крім сировини і готової продукції, які є платою виконавцям за переробку.

Договір підряду дуже важливо відмежовувати від інших близьких за зовнішніми ознаками договорів. Особливі труднощі виникають у разі потреби розмежувати договір підряду і трудовий договір, кожний з яких має свої істотні ознаки. Так, якщо предметом договору підряду є певний матеріальний результат виконаної роботи, то для трудового договору він не обов'язковий, оскільки в останньому випадку головне значення має трудова діяльність взагалі, а не виконання разової конкретної роботи. За трудовим договором працівник виконує роботу відповідно до його кваліфікації, посади протягом невизначеного або певного строку. При цьому виконувана робота може мати виробничо-технічний, організаційно-керівний, громадсько-політичний та інший характер.

Підрядник організаційно самостійний у виробничому процесі, замовникові не підпорядкований, виконує роботу переважно своїми засобами та інструментами і на свій ризик." За трудовим договором працівник підпорядкований адміністрації, додержується встановлених правил внутрішнього розпорядку, роботу виконує, як правило, засобами організації і не несе ризику випадкової загибелі предмета праці.

Зміст договору підряду. Істотними у договорі підряду є умови, що стосуються його предмета, ціни та строку виконання. Саме вони визначають зміст підряду, його особливості.

Предметом договору підряду є результат виконаної підрядником роботи. У договорі підряду мають бути чітко визначені вимоги до його предмета щодо якості, кількості тощо. Пріоритет у формулюванні

219

предмета договору належить замовникові, який виходить зі потреб. Підрядник також бере участь в оцінці предмета, виходячим своїх матеріальних, професійних та інших можливостей. У деяі випадках сторони можуть і не погоджувати ті чи інші вимоги предмета договору, якщо вони безпосередньо передбачені спеціальні нормативними актами, стандартами, технічними умовами, зразкаї (наприклад, у сфері капітального будівництва).

Для досягнення замовленого результату можуть викорі товуватися матеріали підрядника або замовника, можливе такс поєднання матеріалів обох сторін (ст. 839-840 ЦК України). Наступне істотною умовою договору підряду є ціна, тобто грошова сума, налез підрядникові за виконане замовлення. Визначення ціни багато в чоі залежить від складу сторін договору. Так, якщо сторонами в ні виступають громадяни, то ціна визначається за погодженням між ниі Надання послуг за договором підряду організаціями здійснювал< тривалий час, як правило, за цінами відповідно до затверджених, встановленому порядку прейскурантів, цінників, тарифів, каталог В Україні формується система ціноутворення за законами ринкої економіки, яка реалізується відповідно до положень Постаної Кабінету Міністрів України „Про ціноутворення в умовах реформуванї екокоміки" від 21 жовтня 1994 p., якою було скорочено обсяги д« жавного регулювання на деякі види послуг. На виконання робіт, nej бачених договором підряду, може складатися кошторис, згідно з ЯКІ і визначається ціна замовлення. У процесі виконання замовлені можуть виникнути непередбачені обставини і спричинити зміни: кошторисі та відповідно вплинути на ціну. За законом підрядник поі нен своєчасно попередити про це замовника, який має право від» витися від договору в разі значного (істотного) перевищення кошторис (ст. 844 ЦК України).

У кошторисі виконуваних робіт слід враховувати вартість мат ріалів, терміновість виконання замовлення та інші можливі обставиї Вартість замовлення може бути сплачена повністю чи частково початку його виконання або після завершення робіт. Оплата вартоСЇ виконаних побутовими підприємствами робіт проводиться, як правш після виконання замовлення, а вартість матеріалів, яка не входить, вартості послуг, сплачується повністю під час оформлення замовленні За ЦК кошторис може бути приблизним або твердим. Він вважаєтьсї твердим, якщо інше не встановлено договором (ст. 844).

Важливою умовою договору підряду є строк його виконання, яі

220

визначається момент завершення підрядних робіт і здачі їх результатів замовникові. Цей термін установлюється за погодженням сторін або відповідними нормативними актами, адміністративно-плановими завданнями, у яких передбачено максимальні строки виконання робіт (наприклад, у сфері побутового обслуговування). Якщо у договорі піДРяДУ не були встановлені строки виконання роботи, підрядник зобов'язаний виконати роботу на вимогу замовника у розумні строки, відповідно до суті зобов'язання, характеру, обсягів роботи та звичаїв ділового обороту (ст. 846 ЦК України).

У ЦК України безпосередньо не встановлюються спеціальні вимоги до форми договору підряду, тому сторони мають право керуватися загальними правилами про угоди (правочини), якщо інше не передбачено спеціальними нормативними актами, що регулюють окремі різновиди договору підряду.

Договір підряду може бути укладений як в усній, так і в письмовій формах, оскільки його виконання віддалене від моменту укладення певним часом. Якщо робота виконується у присутності замовника (дрібний ремонт), договір на її виконання не потребує обов'язкового письмового оформлення, незалежно від суми ремонту.

Надання побутових послуг оформляється документом установленої форми (квитанцією, договором, розпискою тощо). Послуги, виконувані в терміновому порядку в присутності замовника та за методом самообслуговування, можуть оформлятися видачею жетона, талона, касового чека (п. З Правил побутового обслуговування населення, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 16 травня 1995 p.).

Договори на ремонт, будівництво житлових будинків з надвірними будівлями, на виконання проектно-пошукових робіт на будівництво житлових будинків з надвірними будівлями, на технічне обслуговування телевізійних антен колективного користування та інші види підрядних робіт можуть укладатися з додержанням вимог, передбачених типовими договорами. У них визначаються права та обов'язки сторін, порядок прийняття робіт і пред'явлення претензій.

Наслідки недодержання форми договору підряду визначаються за загальними нормами цивільного права, якщо Інше не передбачено спеціальним законом.

Під час виконання замовлення підрядник зберігає свою господарську та організаційну самостійність, тобто замовник не має права втручатися в організацію праці підрядника, у виробничі й техно-

221

логічні процеси. Організаційно-господарська самостійність підрядні значною мірою зумовлює існування   принципу ризику, суть яке зводиться до встановлення відповідного розподілу правових наслі випадкової загибелі матеріалів і предмета підряду між замовникс підрядником. Ризик підрядника полягає в тому, що в разі випадке загибелі (випадкового знищення) предмета підряду до здачі або у неможливості закінчити роботу без вини сторін, підрядник не права вимагати винагороди за роботу (ст. 855 ЦК України). При за ЦК підрядник має право на плату, якщо такі наслідки настг через недоліки матеріалу, переданого замовником, або внаслідок вказівок про спосіб виконання робіт, або після пропущений замовниі строку прийняття виконаної роботи (ст. 855).

Права та обов'язки сторін. Уклавши договір підряду, сто( беруть на себе відповідні обов'язки з одночасним набуттям пещ прав. Права та обов'язки підрядника і замовника значною мі обумовлюються умовами договору, якщо інше прямо не передба» законом або типовими договорами.

Найважливіші обов'язки підрядника, передбачені відповідні статтями ЦК України. Так, він відповідно зобов'язаний:

а) виконати певну роботу за завданням замовника (ст. 837);

б) виконати роботу із своїх матеріалів, якщо інше не встановлзаконом або договором (ст. 839);

в) правильно використовувати матеріали замовника; дати замовікові звіт про використання матеріалів І повернути лишок матерії(ст. 840);

г) вжити усіх заходів до забезпечення збереження ввіреного й(замовником майна (ст. 841);

д) своєчасно попередити замовника про недоброякісністьнепридатність матеріалів, одержаних від нього, про неприйнятївказівок замовника та інших, не залежних від підрядника обставщо загрожують міцності, якості або придатності виконуваної рої(ст. 848);

є) своєчасно приступити до виконання замовлення (ст. 849);1

є) здати належно виконану роботу замовникові в обумовлеі

договором строк (ст. 846).

Наведений перелік обов'язків підрядника не є вичерпним, сто можуть передбачити й інші умови, обов'язкові для них. Невиконї або неналежне виконання підрядником згаданих та інших можлі обов'язків надає замовникові право пред'явити до нього визна законом вимоги.

222

За ЦК України на замовника покладаються, відповідно, такі основні обов'язки:

а) прийняти роботу, виконану підрядником відповідно до договору(ст. 853);

б) оплатити виконану підрядником роботу після здачі всієї роботи,якшо інше не встановлено законом або договором (ст. 853);

в) на вимогу підрядника усунути обставини, які загрожуютьміцності або придатності виконуваної роботи (ст. 848);

г) сприяти підрядникові у виконанні роботи у випадках, в обсязіта в порядку, встановлених договором підряду (ст. 850 ЦК України).

У разі невиконання чи неналежного виконання перелічених та Інших передбачених законом або договором обов'язків можуть настати відповідальність сторін та інші правові наслідки. Відповідальність сторін базується на загальних принципах цивільного права, зокрема на принципі вини.

Якщо виникла необхідність значного (істотного) перевищення кошторису, підрядник зобов'язаний своєчасно попередити про це замовника, який у разі незгоди має право відмовитися від договору, відшкодувавши підряднику витрати щодо виконаної частини роботи. У разі невиконання підрядником такого інформаційного обов'язку він зобов'язаний виконати договір підряду за встановленою ціною.

Відповідно до п. 5 ст. 844 ЦК України, підрядник не має права вимагати збільшення твердого кошторису, а замовник — його зменшення, якщо на момент укладення договору підряду не можна було передбачити повний обсяг роботи або необхідні для цього витрати.

За ЦК замовник зобов'язаний прийняти виконану підрядником роботу, оглянути її та негайно заявити йому про виявлені недоліки. Якщо замовник не зробить такої заяви, він втрачає у подальшому право посилатися на ці недоліки у виконаній роботі. Замовник, який прийняв роботу без перевірки, втрачає право посилатися на ті недоліки, які могли бути встановлені при звичайному способі прийняття роботи (явні недоліки). Замовник зобов'язаний також негайно повідомити підрядника про виявлені після прийняття роботи приховані недоліки (ст. 853).

Надзвичайно важливим є правило п. 5 ст. 853 ЦК України про те, о У разі ухилення замовника від прийняття виконаної роботи протягом одного місяця, підрядник має право після дворазового попередження продати результат роботи, а суму виторгу, за вирахуванням належних Йому платежів, внести в депозит нотаріуса на ім'я замовника, якщо інше не встановлено договором.

223

За   ЦК України до вимог щодо неналежної якості виконане договором підряду роботи застосовується позовна давність у рік, а щодо будівель і споруд — три роки від дня заявления недоліки (ст. 863).

Законом України від 6 квітня 2000 р. „Про майнову відповідала за порушення умов договору підряду (контракту) про виконання на будівництві об'єктів" окремо визначені правові засади майї відповідальності за недотримання умов договору підряду будівні об'єктів, здійснюваного за бюджетні кошти.

Контрольні питання

1. Як визначається законом договір підряду?

2. Які істотні умови договору підряду?

3. Розкрийте зміст договору підряду.

4. Як установлюється законом відповідальність за невикощчи неналежне виконання сторонами обов'язків за договором підрі

< Попередня   Наступна >
 
Авторизація
Пошук